ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “SoEasy Εγγυητικές Επιστολές KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD σε συνεργασία με την SOEASY Insurance Brokers LTD “

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στις niche αγορές, η κυρία Ζουλινάκη Στέλλα παρακολούθησε το εκπαιδευτικό σεμινάριο SoEasy Εγγυητικές Επιστολές KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD σε συνεργασία με την SOEASY Insurance Brokers LTD με σκοπό την καλύτερη τεχνογνωσία και εξυπηρέτηση πελατών.

Στον επιχειρηματικό κόσμο των οικονομικών συναλλαγών και συμβατικών συμφωνιών, η Ασφάλιση Εγγυήσεων έχει αναδυθεί διεθνώς ως μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στις τραπεζικές εγγυήσεις. Κατά τη σύναψη συμβάσεων, προμηθευτές και ανάδοχοι υποχρεούνται να παράσχουν στον Κύριο του Έργου μια μορφή ασφάλειας, μια εγγυητική επιστολή, η οποία μπορεί να ζητηθεί είτε από τις τράπεζες είτε από ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι εγγυητικές επιστολές αποτελούν εργαλεία για την οικονομική διασφάλιση επιχειρηματικών συναλλαγών. Η ασφάλιση εγγυήσεων προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Παρέχει υψηλό επίπεδο εξασφάλισης. Ειδικά όταν ο εγγυητής είναι μια ισχυρή ασφαλιστική εταιρεία με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας, που υποστηρίζεται από έμπειρους αντασφαλιστικούς οργανισμούς με υψηλή βαθμολόγηση από τους οίκους αξιολόγησης, όπως στην περίπτωση της Interamerican, διασφαλίζεται πως σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, η αποζημίωση θα ολοκληρωθεί πράγματι και εντός του συμβατικά οριζόμενου χρονικού πλαισίου. Αυτή η διαβεβαίωση μειώνει τον κίνδυνο για τα εμπλεκόμενα μέρη και διασφαλίζει την ολοκλήρωση του προς υλοποίηση έργου.

Leave a Comment

Your email address will not be published.