Περιβάλλον, Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση

Ως Feel Safe Insurance βασικό μας όραμα είναι η δημιουργία συνθηκών ψυχικής, συναισθηματικής και οικονομικής ασφάλειας.

Στόχος μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση της έννοιας της ασφάλειας με εξατομικευμένη προσέγγιση, έρευνα, εξυπηρέτηση και after sales service, σεβόμενοι παράλληλα τον πλανήτη και αφουγκραζόμενοι το παγκόσμιο πλαίσιο δράσης για τον άνθρωπο και την ευημερία.

Συστρατευόμενοι πλήρως στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης  και της αειφορίας έχουμε δημιουργήσει ένα πλάνο ενεργειών- πρωτοβουλιών- δράσεων που θα δώσουν το ερέθισμα σε όσους μας «συναντούν»  για κοινωνική ευαισθητοποίηση, ενεργή πολιτειότητα και σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον συνάνθρωπο μας.

Εφαρμόζοντας  πολιτικές για ESG κριτήρια  και βιώσιμη επιχειρηματικότητα στοχεύομε σε μια επιχειρηματική επιτυχία λαμβάνοντας υπόψη μας κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες .

*Το ESG αποτελεί τη συντομογραφία των λέξεων Environmental, Social και Governance. 

Το ESG περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μη χρηματοοικονομικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες επιδόσεις μιας εταιρείας και τον συνολικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

Τα κριτήρια ESG είναι τρία:

Environmental ή Περιβαλλοντικά Κριτήρια

Social ή Κοινωνικά Κριτήρια

Governance ή Κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Τα κριτήρια ESG χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της δέσμευσης ενός οργανισμού για βιωσιμότητα και υπεύθυνες πρακτικές σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Συγκεκριμένα: 

#1 Περιβαλλοντικά Κριτήρια

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αξιολογούν τις προσπάθειες μιας εταιρείας να ελαχιστοποιήσει το οικολογικό της αποτύπωμα, μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των πόρων, της μείωσης της ρύπανσης και των στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 

#2 Κοινωνικά Κριτήρια

Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν την προσέγγιση του οργανισμού όσον αφορά την ευημερία των εργαζομένων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δέσμευση στην κοινότητα, με έμφαση στην ποικιλομορφία, την ένταξη και τις δίκαιες εργασιακές πρακτικές. 

#3 Κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Τα κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης αξιολογούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της ηγετικής δομής μιας εταιρείας, εστιάζοντας στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, στις αμοιβές των στελεχών και στα δικαιώματα των μετόχων. 

Αντιμετωπίζοντας αυτά τα ποικίλα κριτήρια, οι οργανισμοί που προσανατολίζονται στα κριτήρια ESG επιδεικνύουν μια ολιστική δέσμευση στη βιωσιμότητα, την ηθική συμπεριφορά και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Με την ενσωμάτωση των εκτιμήσεων του ESG στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οργανισμοί μπορούν να προβλέπουν και να διαχειρίζονται καλύτερα τους κινδύνους, να προωθούν την καινοτομία και να δημιουργούν διαρκή αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την ευρύτερη κοινότητα.

*Πηγή :Πανεπιστήμιο Πειραιώς εκπαίδευση : «Αειφορία στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών» & https://krs.gr

Παράλληλα ως εταιρεία  αναπτύσσουμε, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης μας και της κοινωνικής εταιρικής μας ευθύνης, δράσεις που σέβονται και προάγουν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην κατάρτιση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2015. Πράγματι, από τη δεκαετία του 1990 η βιώσιμη ανάπτυξη έχει κατοχυρωθεί στις συνθήκες της ΕΕ ως ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους της και προτεραιότητα τόσο στις εξωτερικές (για παράδειγμα, αναπτυξιακή συνεργασία και εμπόριο), όσο και στις εσωτερικές της πολιτικές (για παράδειγμα, περιβάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός και διακρίσεις). Οι αναφορές στη βιώσιμη ανάπτυξη ως στόχο της ΕΕ εντοπίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προτεραιότητες για μια βιώσιμη ανάπτυξη έχουν ενσωματωθεί στα βασικά διατοµεακά θεματολόγια της ΕΕ, καθώς και σε τοµεακές πολιτικές και πρωτοβουλίες.

*Υπογράφοντας την Ατζέντα του 2030, η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε να αντιμετωπίσει τις εξής παγκόσμιες προκλήσεις:

 • την εξάλειψη της φτώχειας·
 • την εύρεση βιώσιμων αναπτυξιακών λύσεων χωρίς αποκλεισμούς·
 • τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους και
 • τη διασφάλιση ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Οι 17 ΣΒΑ βασίζονται στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι αφορούσαν την περίοδο 2000-2015.Οι ΣΒΑ αφορούν όλες τις χώρες.

Οι ΣΒΑ εξισορροπούν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της βιωσιμότητας και καθορίζουν 169 συναφείς στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν έως το 2030. Ακολουθεί κατάλογος των ΣΒΑ:

 • εξάλειψη της φτώχειας·
 • εξάλειψη της πείνας·
 • καλή υγεία και ευημερία·
 • ποιοτική εκπαίδευση·
 • ισότητα των φύλων·
 • πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις αποχέτευσης·
 • οικονομικά προσιτή και καθαρή ενέργεια·
 • αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη·
 • βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές·
 • μείωση των ανισοτήτων·
 • αειφόρες πόλεις και κοινότητες·
 • υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή·
 • δράση για το κλίμα·
 • ζωή κάτω από την επιφάνεια των υδάτων·
 • χερσαία ζωή·
 • ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρά θεσμικά όργανα· και
 • συμπράξεις για τους στόχους.

*Πηγή : https://www.un.org & https://eur-lex.europa.eu/EL/legal-content/glossary/sustainable-development-goals.html

«Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη».
Λόγια του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και εμείς ως εταιρεία έχουμε πάρει απόφαση να είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας και επίσημοι υποστηρικτές ενός πιο δίκαιου και ασφαλούς κόσμου.  

Leave a Comment

Your email address will not be published.