Ο ρόλος του ασφαλιστικού κλάδου στη μείωση της κλιματικής αλλαγής

Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να βρίσκεται όχι απλώς στο επίκεντρο, αλλά και μπροστά από τις εξελίξεις, παρέχοντας λύσεις και εξασφαλίζοντας κεφάλαια.

Ολες οι ανησυχίες για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, έχουν γίνει πλέον ξεκάθαρες. Το μέγεθος και η φύση των κινδύνων ανά χώρα και ανά περιοχή διαφέρει σημαντικά, με τις προβλέψεις να τοποθετούν καύσωνες και πλημμύρες σε αυξημένη συχνότητα και σφοδρότητα στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική. Συγχρόνως, σε περιοχές όπως η δυτική πλευρά των ΗΠΑ και η νότια ζώνη της Ευρώπης θα αυξηθούν κατακόρυφα οι δασικές πυρκαγιές, ενώ αύξηση της στάθμης των θαλασσών θα απειλήσει τις κοινωνίες και τις οικονομίες πολλών νησιωτικών κρατών. 

Η δυνατότητα να περιοριστεί σημαντικά όλο το φάσμα των κινδύνων και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, αποτελεί μια άκρως ρεαλιστική προσέγγιση.

Σε κάθε περίπτωση, η μετάβαση στο net-zero θα είναι κριτικής σημασίας για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θα χρειαστεί απαραιτήτως τη συνεργασία των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και της διεθνούς κοινότητας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε παγκόσμιο, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να είναι “έξυπνες” και “γρήγορες”, ώστε να εξασφαλιστεί και να διατηρηθεί η υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων μερών, ενώ συγχρόνως πρέπει να επιτευχθεί και η μείωση των επιπέδων του διοξειδίου του άνθρακα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Μία οικονομική παράμετρος που σχετίζεται άμεσα με τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τις ζημιές που προκαλεί σε μία οικονομία η κλιματική αλλαγή, είναι η ιδιωτική ασφάλιση περιουσίας.

Πρόκειται για ένα πυλώνα της οικονομίας ιδιαίτερα σημαντικό, που δεν έχει τύχει σοβαρής ανάλυσης ιδίως στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα στην χώρα μας, παρά το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκισης άνω του 70%, το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών δεν ξεπερνά το 15%.

Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μία μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην χώρα μας, μέσω των ασφαλιστικών εταιριών στην ασφάλιση της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών, μέσω στοχευμένων κινήτρων και φοροαπαλλαγών που θα μπορούσε να δώσει η πολιτεία στους ασφαλισμένους.

Πρόκειται για ένα έργο με οικονομική και κοινωνική διάσταση, καθώς η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ετησίως λόγω των φυσικών καταστροφών, από πλημμύρες μέχρι πυρκαγιές και σεισμούς είναι ανυπολόγιστη και δυστυχώς επηρεάζει το σύνολο της κοινωνίας μέσω των αποζημιώσεων του κράτους, οι οποίες αναπληρώνονται μέσω νέας φορολογίας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Αντί λοιπόν η κοινωνία να πληρώνει συνολικά μέσω της μεγάλης πλειονότητας των φορολογούμενων τις εκάστοτε όλο και πιο συχνές αποζημιώσεις των φυσικών καταστροφών, που αφαιρούν σημαντικούς πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο πυλώνας της ιδιωτικής ασφάλισης, μπορεί να βοηθήσει, τόσο στο να απαιτούνται ολοένα και λιγότερα κρατικά κονδύλια ετησίως, όσο και να ενισχυθούν οι αποζημιώσεις μέσω των ιδιωτικών συμβολαίων, αλλά και να εξυγιανθεί ο ασφαλιστικός κλάδος μέσω αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης, για τις καλύψεις αλλά και τις ενδεχόμενες αποζημιώσεις μέσα από τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα.

Η ιδιωτική ασφάλιση και η εξέλιξή της στην Ελλάδα, όσον αφορά τις κατοικίες και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ακινήτων, μπορεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να θωρακίσει την χώρα απέναντι στις συνέπειες τις κλιματικής αλλαγής, να διευρύνει την κοινωνική πολιτική του κράτους μέσα από μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά και να δημιουργήσει μία κουλτούρα ασφαλιστικής συνείδησης στην χώρα, που το έχει ανάγκη για την οικονομική και κοινωνική της ανάκαμψη.

#stellazoulinaki #feelsafe #insurance #eco #change #climatechange #κλιματικήαλλαγή

Leave a Comment

Your email address will not be published.