Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ναn εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας. Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.


1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητα της ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:
info@feelsafe-insurance.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ είτε τηλεφωνικά
είτε με αποστολή στην διεύθυνση μας είτε μέσω του e-mail stella@feelsafe-insurance.gr


2. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:
 Για επεξεργασία και έκδοση προσφορών ασφάλισης.
 Για σύναψη, έκδοση και διαχείριση του ασφαλιστηρίου.
 Για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν το ασφαλιστήριο σας (ανανέωση, προθεσμία εξόφλησης κ.λ.π.) και άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησης σας από τις υπηρεσίες της FEEL SAFE INSURANCE AGENTS. Για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν το γραφείο μας (newsletter, events κ.λ.π.).
 Για την συμμόρφωση της FEEL SAFE INSURANCE AGENTS με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.
Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας, που αφορούν την υγεία σας, γίνεται μόνο με ρητή συγκατάθεση σας.


3. Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε
Θα επεξεργαστούμε μόνο Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS θα επεξεργαστεί:
 Τα στοιχεία της ταυτότητας σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ κλπ.).
 Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail κλπ.).
 Το ιατρικό ιστορικό σας, το βιβλιάριο υγείας και τον ΑΜΚΑ σας. Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή της πιστωτικής σας κάρτας.
 Στοιχεία αναφορικά με το εισόδημα σας (εκκαθαριστικό κλπ.).
 Τυχόν άλλα δεδομένα που η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS τηρεί στο αρχείο της.
Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS μπορεί να σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία και πρόσθετα δικαιολογητικά που αφορούν το συμβάν και τις ιατρικές εξετάσεις ή/ και εξετάσεις που διενεργήθηκαν.
4. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε με σκοπό την διενέργεια προσφορών κατάλληλων για τις ασφαλιστικές ανάγκες. 
Η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας.
Η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δεν σχετίζεται με το ασφαλιστήριο σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό
απαιτείται από την νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση
σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.
5. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την σύναψη και την λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δυστυχώς η FEEL SAFE INSURANCE AGENTS δεν δύναται να προβεί στην σύναψη ασφαλιστηρίου ή/ και στην παροχή καλύψεων και των υπηρεσιών που αυτό προβλέπει.


6. Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας:
Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης.
Μπορείτε, επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν
επηρεάζει την νομιμότητα κάθε προηγούμενης πράξης επεξεργασίας.


7. Πώς μπορείτε να υποβάλλετε μια καταγγελία
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, ΤΚ: 11523, Αθήνα mailto:www.dpa.gr
8. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο καιρό ισχύουν οι ασφαλιστικές μας υπηρεσίες και μέχρι είκοσι έτη μετά την λήξη τους για οποιαδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση μη σύναψης συνεργασίας με το γραφείο μας για ασφαλιστικές καλύψεις, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι πέντε έτη.